Ngày 24 tháng 4 năm 2019, trường Tiểu học số 2 Minh Lập tham gia lớp tập huấn giáo viên dạy Âm nhạc ở Tiểu học theo định hướng phát triển năng lực. Cùng với các trường tiểu học trong toàn huyện, trường TH số 2 Minh Lập đã cử các đồn chí là cán bộ, giáo viên đúng thành phần để tham gia lớp tập huấn gồm đ/c phó hiệu trưởng, 1 tổ trưởng chuyên môn và giáo viên dạy bộ môn Âm nhạc của trường. Tại lớp tập huấn các đồng chí cán bộ, giáo viên đã được thực hành một số nội dung và phương pháp dạy học âm nhạc theo định ướng phát triển năng lực, xác định được những đặc điểm của dạy học âm nhạc ở tiểu học theo định hướng phát triển năng lực từ đó điều chỉnh được kế hoạch dạy học âm nhạc cho phù hợp với đối với đối tượng học sinh của mình. Đây là buổi tập huấn rất có ý nghĩa, giuos giáo viên âm nhạc nâng cao chất lượng dạy học và từng bước tiếp cận, chuẩn bị từng bước cho quá trình đổi mới chương trình dạy và học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA BUỔI TẬP HUẤN