Ngày 04 tháng 3 năm 2021 trường Tiểu học số 2 Minh Lập đã cử cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn công tác tự đánh giá tại Trung tâm GDTX do Sở GD&ĐT triển khai. Công tác tự đánh giá đã và đang được các nhà thực hiện, tuy nhiên vẫn còn một số những vướng mắc do chưa hiểu sâu hiểu rõ vấn đề. Đợt tập huấn đã giúp giáo viên hệ thống lại những công việc của công tác tự đánh giá hiểu sâu hiểu rõ hơn việc cần làm để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.