Ngày 13/11/2020 cùng với các trường tiểu học trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, trường Tiểu học số 2 Minh Lập đã tham gia tập huấn đánh giá học sinh theo Thông tư 27/2020/TT-BGDDT. Nhà trường đã cử đoàn cán bộ giáo viên đúng thành phần tham dự tập huấn gồm các đồng chí trong Ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn và giáo viên dạy lớp 1. Buổi tập huấn đã giúp các đồng chí giáo viên hiểu rõ các vấn đề về đánh giá học sinh theo thông tư mới. Từ đó giúp giáo viên có kĩ năng về đánh giá học sinh, kịp thời điều chỉnh các phương pháp dạy học, phát hiện sự tiến bộ của học sinh để động viên khích lệ kịp thời đối với học sinh. Góp phần thực hiện tốt mục tiêu giáo dục tiểu học.